Sengoku Choujuu Giga: Otsu

Episode 1 - Crane Soup